🇺🇸 ➜ 🇵🇱
Databases


A

access control mechanism — mechanizm kontroli dostępu

access level — poziom dostępu

accessible — dostępny

accessible remotely — dostępny zdalnie

accuracy — dokładność / precyzyjność / trafność

(to) administer database — administrować bazą danych

alteration — zmiana

(to) apply (to something) — odnosić się (do czegoś) / dotyczyć (czegoś) / mieć zastosowanie (do czegoś)

(to) arrange — organizować / porządkować

associative entity — encja asocjacyjna

assumption — założenie

attribute — atrybut

authentication — uwierzytelnienie / poświadczenie

authorization — upoważnienie / uprawnienie / autoryzacja

B

backup — kopia zapasowa

by and large — ogólnie rzecz biorąc

C

central processing unit (CPU) — procesor

cloud computing platform — platforma oparta na chmurze obliczeniowej

cloud-based DBMS — system zarządzania bazą danych w chmurze

collection of requirements — zbiór wymagań

column — kolumna

conceptual database model — konceptualny model bazy danych

concurrent access — równoczesny dostęp

consistency — spójność

consistent — spójny

constraint — ograniczenie

constraints — więzy

(to) convert (something to something) — przekształcać (coś w coś)

crow’s foot — kurza stopka

D

data administrator — administrator danych

data availability — dostępność danych

data backup — kopia zapasowa danych

data integrity — integralność danych

data loading — ładowanie danych

data loss — utrata danych

data management — zarządzanie danymi

data manipulation — operowanie / manipulowanie danymi

data migration — migracja danych

data model — model danych

data need — zapotrzebowanie na dane

data recovery — odzyskiwanie danych

data retrieval — wyszukiwanie danych

data security — bezpieczeństwo danych

data standards — standardy związane z bazami danych

data storage — przechowywanie danych

data type — typ danych

database administrator (DBA) — administrator baz danych

database as a service (DBaaS) — baza danych jako usługa

database design — projekt bazy danych

database designer — projektant bazy danych

database engine — silnik bazy danych

database management system (DBMS) — system zarządzania bazą danych

database object — obiekt bazodanowy

database query language — język zapytań do bazy danych

deadlock — zakleszczenie/blokada wzajemna

(to) decipher — rozszyfrować/odcyfrować

disk space — przestrzeń dyskowa

distributed DBMS — system zarządzania rozproszoną bazą danych

domain integrity constraints — więzy integralności domeny

driver — sterownik

E

embedded DBMS — system zarządzania wbudowaną bazą danych

(to) enable — umożliwiać

encryption — szyfrowanie

end-user — użytkownik końcowy

(to) ensure — zapewniać

entity integrity constraints — więzy integralności encji

entity relationship diagram (ERD) — diagram związków encji

entity — encja

ETL (extract, transform, load) process — proces ETL / proces ekstrakcji, transformacji, i ładowania

evaluation — ocena

execution time — czas wykonania

exploitable — nadający się do wykorzystania

F

field — pole

flat file — plik płaski

foreign key — klucz obcy

G

graphical user interface (GUI) — graficzny interfejs użytkownika

I

inconsistency — niespójność

information need — potrzeba informacyjna

inherent — nieodłączny

in-memory DBMS — system zarządzania bazą danych in-memory

integrity — integralność

integrity constraints — więzy integralności

interface — interfejs

interrelated — wzajemnie powiązany

intra-query parallelism — wykonanie pojedynczego zapytania przy równoległym użyciu kilku procesorów

(to) involve — dotyczyć / obejmować

K

key uniqueness — unikalność na poziomie kluczy

L

(to) lease — wydzierżawić

legal value — dozwolona wartość

logical database model — logiczny model bazy danych

M

(to) maintain — utrzymywać

maintenance — utrzymanie

(to) make an attempt — podjąć próbę

many-core central processing unit (CPU) — procesor wielordzeniowy

many-to-many relationship — relacja wiele do wielu

master server — serwer główny

multimedia format — format multimedialny

multiple concurrent users — wielu równoczesnych użytkowników

N

normalized — znormalizowany

notation — notacja

O

object-oriented database management system (OODBMS) — obiektowy system zarządzania bazą danych

object-oriented programming language — obiektowy język programowania

object-relational database management system (ORDBMS) — obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych

one-to-many relationship — relacja jeden do wielu

one-to-one relationship — relacja jeden do jednego

(to) operate — obsługiwać

P

performance tuning — dostrajanie wydajności

performance — wydajność

physical database model — fizyczny model bazy danych

(to) prevent (someone from doing something) — powstrzymywać (kogoś przed czymś / kogoś przed zrobieniem czegoś) / uniemożliwiać (komuś coś / komuś zrobienie czegoś)

primary key — klucz główny

principle — zasada

programming language — język programowania

(to) provide — dostarczać / zapewniać

(to) purchase — nabyć / zakupić

Q

query — zapytanie

(to) query database — odpytywać bazę danych

query language — język zapytań

R

RAM (random access memory) — pamięć o dostępie swobodnym / pamięć RAM

record — rekord / zapis

redundancy — nadmiarowość / redundancja

referential integrity constraints — więzy integralności referencyjnej

referential integrity — integralność referencyjna

relational database management system (RDBMS) — system zarządzania relacyjną bazą danych

relational model — model relacyjny

relationship — relacja / związek

release to production environment — uruchomienie w środowisku produkcyjnym

(to) replicate — powielać / replikować

repository — repozytorium

requirements analysis — analiza wymagań

(to) resolve (into something) — rozkładać (na coś)

retrieval of information — wyszukiwanie informacji

row — wiersz

S

security constraints — ograniczenia ze względów bezpieczeństwa

service provider — dostawca usługi

slave server — serwer zapasowy

(to) set standards — wyznaczać standardy

SQL (structured query language) — strukturalny język zapytań

SSD (solid state drive) — dysk SSD / dysk półprzewodnikowy

(to) store — przechowywać / składować

stored data — przechowywane / składowane dane

T

tablespace — obszar tabeli

third party application — aplikacja producenta zewnętrznego / zewnętrznego dostawcy

tuple — krotka

U

UML (Unified Modelling Language) — zunifikowany język modelowania

unauthorized user — nieautoryzowany / nieuprawniony użytkownik

unique identifier — unikalny identyfikator

upgrade — aktualizacja

V

vendor — dostawca

W

web interface — interfejs www

whereas — podczas gdy

with respect to (something) — odnośnie do (czegoś)